اقتصاد بین الملل

معرفی

اقتصاد بین الملل
این حوزه شامل محورهای سیاست های ارزی، سیاست های تجاری و دیپلماسی راه است.