محیط کسب و کار

معرفی

محیط کسب و کار
این حوزه شامل محورهای قیمت گذاری و انحصار است.